Oferta

ADWOKAT BOLESŁAWIEC

W CZYM SIĘ SPECJALIZUJEMY?

Poniżej przedstawiam Państwu zakres usług świadczonych przez Kancelarię Adwokacką w Bolesławcu. Zaznaczam przy tym, iż nie jest to pełen katalog zagadnień w ramach których oferuję swoją pomoc. Dlatego też zachęcam do zadawania pytań w interesujących Państwa sprawach za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce kontakt lub telefonicznie.
Prawo rodzinne
W obrębie prawa rodzinnego i opiekuńczego Kancelaria sporządza pisma i reprezentuje w zakresie spraw o rozwód, o separację, podział majątku dorobkowego małżonków, o alimenty, o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny, w zakresie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi, ustalenia czy zaprzeczenia ojcostwa.
Prawo spadkowe
W tej dziedzinie prawa, stanowiącej odłam prawa cywilnego, świadczymy usługi o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, stwierdzenie nieważności testamentu, w zakresie odpowiedzialności za długi spadkowe oraz w sprawach udowodnienia niegodności dziedziczenia.
Prawo cywilne
W zakresie prawa cywilnego sensu stricte kancelaria podejmuje się czynności związanych z: weryfikacją i sporządzaniem umów cywilnoprawnych, ochroną powstałych stosunków zobowiązaniowych, ochroną dóbr osobistych, prowadzeniem spraw w zakresie obrotu nieruchomościami, o zasiedzenie, użytkowanie wieczyste czy służebności, dochodzeniem odszkodowań za powstałe szkody na osobie czy na mieniu, dochodzeniem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, prowadzenie spraw z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, windykacją należności. Nie obce jest nam również prawo konsumenckie, lokalowe czy spółdzielcze.
Prawo karne
Kancelaria zapewnia pomoc zarówno w postępowaniu w sprawach o wykroczenia jak i w sprawach o przestępstwa. Składamy doniesienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, podejmujemy się obrony podejrzanych i oskarżonych na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego, reprezentujemy pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych, reprezentujemy osoby zatrzymane i tymczasowo aresztowanych wraz z dochodzeniem odszkodowań w ich imieniu. Ponadto reprezentujemy w postępowaniu wykonawczym w tym przed sądem penitencjarnym i w sprawie wyroku łącznego.
Prawo pracy
Zajmujemy się dochodzeniem roszczeń pracowniczych i pracodawcy zarówno na etapie polubownym jak i sądowym, reprezentując ich przed wszystkimi organami. Dochodzimy roszczeń m.in. z tytułu wypadku przy pracy, choroby zawodowej, w razie nieuzasadnionego lub bezprawnego wypowiedzenia umowy o pracę czy też w przypadku lobbingu, naruszenia dób osobistych. Prowadzimy także sprawy dotyczące zwolnień indywidualnych i grupowych. Zajmujemy się także nadzorem prawnym nad tworzeniem aktów prawnych pracodawcy, jak i nad ich przestrzeganiem.
Prawo gospodarcze i handlowe
Zajmujemy się przygotowaniem, opiniowanie i analizą umów cywilnoprawnych, zakładaniem, rejestracją, przekształcaniem i rozwiązywaniem spółek handlowych, reprezentujemy w postępowaniu przed sądem rejestrowy. Prowadzimy również sprawy w postępowaniu nakazowym i upominawczym, zabezpieczającym czy egzekucyjnym.
Prawo administracyjne
Obrębie prawa administracyjnego zaprezentujemy zarówno przed organami administracji publicznej, jak i przed sądami administracyjnymi, w tym celu składamy m.in. odwołania od decyzji administracyjnych, sporządzamy skargi do wojewódzkiego sąd administracyjnego, skargi o wznowienie postępowania sądowo administracyjnego czy skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.