Rozwód lub separacja

Adwokat Bolesławiec Rozwód- Prawnik do spraw rozwodowych

Adwokat Bolesławiec rozwód - kiedy przychodzi myśl „chcę rozwodu”.

Od kilkunastu lat Nasi adwokacki każdego dnia towarzyszą Wam w tych trudnych i pełnych emocji chwilach. Kryzys jaki przeżywa rodzina, w której pojawia się myśl – chcę rozwodu – dotyka wszystkich jej członków. Rozpad małżeństwa jest odczuwalny nie tylko dla samych małżonków, ale również dla ich dzieci i bliskich. Dlatego decyzja o rozwodzie powinna być bardzo dobrze przemyślana. Priorytetem osób rozwodzących się winno być zatem sprawne i szybkie przeprowadzenie postępowania kończącego Ich wspólny etap życia. Nieunikniona zdaje się być zatem pomoc fachowca – dobrego radcy prawnego lub adwokata specjalizującego się w prawie rodzinnym. Prócz wsparcia prawnika bardzo owocna może się również okazać instytucja mediacji, której zwaśnieni małżonkowie mogą się poddać. Przy pomocy mediatora strony mogą wypracować wspólne stanowisko w zakresie tego, w jaki sposób ma nastąpić rozwód, jak rozłożony zostanie ciężar władzy rodzicielskiej i alimentów nad wspólnymi małoletnimi dziećmi lub w jaki sposób mają po rodowodzie małżonków przebiegać kontakty rodzica z dziećmi.
W Naszej Kancelarii uzyskasz:
Adwokat Bolesławiec Rozwód

Rozwód czy separacja.

Kancelaria Adwokacka - Adwokat Bolesławiec rozwód

Nie każdy kryzys musi i może prowadzić do rozwodu. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy określa tzw. przesłanki pozytywne, których wystąpienie – przy braku przesłanek negatywnych – może skutkować rozwiązaniem małżeństwa stron przez rozwód. Kluczowymi z punktu widzenia rozwodu i separacji są przesłanki zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Aby Sąd mógł orzec rozwód stron musi ustalić, iż między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład ich pożycia. W sytuacji, kiedy w małżeństwie dochodzi do zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, ale strony w dalszym ciągu widzą szanse na uratowanie swojego małżeństwa, możliwa jest jedynie separacja. W przypadku separacji między małżonkami co prawda następuje zupełny rozkład ich pożycia, ale nie ma on charakteru trwałego. Zarówno w przypadku rozwodu, jak i separacji Sąd wydając orzeczenie w sprawie rozstrzyga również o kwestii dotyczącej winy w rozkładzie małżeństwa, o władzy rodzicielskiej, alimentach i kontaktach z małoletnimi dziećmi, a także o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania.

Adwokat w postępowaniu rozwodowym

Adwokat Bolesławiec rozwód - zakres usług

Rozwód bez orzekania o winie Bolesławiec.
Rozwód za porozumieniem stron.

Jeżeli chcesz zaoszczędzić sobie stresu i sporo czasu to zdecydowanie wybierz rozwód bez badania, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Jeżeli małżonkowie są zgodni co do rozwodu i we wszystkich kwestiach okołorozwodowych (władza rodzicielska, alimenty czy kontakty z małoletnimi dziećmi) to mają spore szanse na uzyskanie rozwodu już na pierwszej rozprawie. Za rozwodem w takiej formie przemawia również fakt, iż połowę uiszczonej przy pozwie opłaty sądowej sąd zwraca w wyroku rozwodowym. Wówczas rozwód kosztuje jedynie 300,00 złotych. Rozwód za porozumieniem to także dobry wybór, gdy chce się zachować dotychczasowe pozytywne relacje z małżonkiem, jak i rodziną z jego strony. Zachowanie pozytywnych relacji po rozwodzie, w przypadku posiadania małoletnich dzieci, jest i powinno być dla wielu bardzo ważne. W większości przypadków, przy rozwodzie bez orzekania o winie, nie jest również konieczny udział adwokata czy radcy prawnego. Rola prawnika może wówczas ograniczyć się jedynie do skonstruowania w Waszym imieniu prawidłowego pozwu o rozwód i odpowiedzi na pozew o rozwód. Postępowanie rozwodowe w takim wydaniu to nie tylko oszczędność nerwów, czasu, ale i pieniędzy.

Rozwód z orzekaniem o winie Bolesławiec.

Dobrze wiemy, że nie każdy rozwód da się przeprowadzić ugodowo. Dla wielu rozwód z orzekaniem o winie to nie tylko szansa na uzyskanie alimentów, to również satysfakcja, poczucie sprawiedliwości czy odbudowa swojego wizerunku. Wielu chce udowodnić, że to nie jego postawa – a drugiej strony – była i jest przyczyną zaistniałej sytuacji. Niezależnie od tego z jakich przyczyn nie możesz lub nie chcesz zgodzić się na rozwód bez orzekania o winie – przed podjęciem ostatecznej decyzji – powinieneś wiedzieć jakie są pozytywne i negatywne aspekty rozwodu z żądaniem badania winy w rozkładzie pożycia. Musisz również wiedzieć, że nawet gdy Ty nie chcesz badać winy w rozkładzie Waszego małżeństwa, ale druga strona złoży o to wniosek, to Sąd rozpoznający Waszą sprawę rozwodową jest związany tym wnioskiem i musi w wyroku rozwodowym rozstrzygnąć o winie. Jedynie na zgodne żądanie obu stron Sąd zaniecha orzekania o winie. Sąd w wyroku rozwodowym – rozstrzygając o winie w rozkładzie pożycia – może orzec, że: (1) winę ponosi jeden z małżonków, (2) żaden z małżonków nie ponosi winy lub (3) oboje małżonków ponosi winę. Nawet, gdy wnosisz o ustalenie winy drugiej strony, wyrok rozwodowy może okazać się dla Ciebie przewrotny, gdyż Sąd może orzec, że winę za rozkład małżeństwa ponosicie oboje lub co gorsza tylko Ty.

Rozwód z winy męża, a może rozwód z winy żony, czyli zawinione zachowania małżonka przy rozwodzie.

Kodek Rodzinny i Opiekuńczy nie posiada ustawowej definicji winy. W tym zakresie należy sięgnąć do orzecznictwa i literatury prawniczej. Kiedy zatem możemy mówić o zawinionych przyczynach rozwodu? Ogólnie można stwierdzić, że są to takie nieetyczne, niemoralne, naganne, zachowania małżonka, które doprowadziły do rozpadu małżeństwa. Do najczęstszych należą: zdrada, przemoc fizyczna lub psychiczna, opuszczenie rodziny i uzależnienie od alkoholu lub innych środków odurzających. Musisz jednak w tym miejscu wiedzieć, że nie ma możliwości „stosunkowego” rozdzielenia winy, tzn. stopniowania jej między małżonkami (np. mąż poniósł winę w 90%, a żona jedynie w 10%). Przyjmując winę danego małżonka Sąd ustala, że to wyłącznie jego zachowanie przyczyniło się do rozkładu pożycia małżonków. Żądając orzeczenia winy małżonka powinnyśmy najpierw odpowiedzieć sobie na pytania: na ile moje działanie lub zaniechanie przyczyniło się do rozpadu Naszego małżeństwa? – a dopiero potem podjąć racjonalną decyzję o tym, jak ma przebiegać rozwód. Warto w tej kwestii udać się również po poradę prawną do adwokata lub radcy prawnego z Bolesławca lub każdego innego miasta w Polsce. Z wiedzą prawniczą będzie stanowczo łatwiej podjąć jedną z ważniejszych decyzji w życiu.

Rozwód wraz z podziałem majątku Bolesławiec.

Podział majątku, jakiego małżonkowie dorobili się w trakcie trwania małżeństwa, można dokonać przed rozwodem, w jego trakcie lub po orzeczonym rozwodzie. Warunkiem przeprowadzenia podziału majątku jest ustanie ustroju wspólności majątkowej. Jeżeli decydujemy się na podział majątku przed lub po uzyskaniu rozwodu to postepowanie w tym przedmiocie będzie toczyło się przed Sądem Rejonowym, Wydziałem I Cywilnym. Natomiast, jeżeli podział majątku ma nastąpić przy rozwodzie to taki wniosek należy złożyć w sprawie, w której toczy się postępowanie rozwodowe małżonków. A zatem podziału majątku będzie dokonywał Sąd Okręgowy, przed którym małżonkowie się rozwodzą. Nie każdy jednak wniosek o podział majątku Sąd Okręgowy uwzględni. Fundamentalną zasadą jest, iż podział majątku w sprawie rozwodowej jest możliwy, jeżeli nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Co należy przez to rozumieć? Przeprowadzenie w wyroku rozwodowym podziału majątku nie powoduje nadmiernej zwłoki, jeżeli między stronami nie ma m.in. sporu co do składu i sposobu podzielenia tego majątku. A zatem od małżonków wymagane jest współdziałanie i wypracowanie jednolitego stanowiska w przedmiocie podziału ich majątku. Jeżeli małżonkowie przeprowadzą rozwód za porozumieniem stron i w ramach tego postępowania dokonają również podziału swojego majątku to zaoszczędzą sobie nerwów, czasu i pieniędzy.

Najczęściej zadawane pytania do adwokata od rozwodu?

Pytania do adwokat Bolesławiec rozwód

Postępowanie sądowe w sprawie rozwodowej może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy. Czas postępowania uzależniony jest od stopnia skomplikowania sprawy, a przede wszystkim od tego, czy małżonkowie żądają rozwodu z orzekaniem o winie, czy bez orzekania o winie, czy posiadają wspólne, małoletnie dzieci, czy posiadają wspólne mieszkanie.

Właściwym do rozpoznania sprawy rozwodowej jest Sąd Okręgowy miejsca Twojego zamieszkania. Dla mieszkańców Bolesławca, Zgorzelca, Lubania, Lwówka Śląskiego itd. właściwy będzie Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny mieszczący się przy Alei Wojska Polskiego 56.

W sprawie o rozwód Sąd pobiera stałą opłatę w wysokości 600,00 złotych. Nie są to jednak jedyne koszty jakie będziesz musiał uiścić w sprawie. W trakcie trwania postępowania rozwodowego musisz liczyć się również z takimi kosztami jak: koszt stawiennictwa świadka na rozprawie czy koszt sporządzenia opinii w Opiniodawczym Zespole Specjalistów Sądowych. Jeżeli korzystasz z pomocy radcy prawnego lub adwokata to musisz również liczyć się z kosztem należnego mu wynagrodzenia. 

Honorarium adwokata i radcy prawnego w sprawie rozwodowej uzależnione jest od kilku czynników. Adwokat szacując należne sobie wynagrodzenie musi ocenić jak złożona jest sprawa Klienta i jakie musi podjąć czynności, ile razy spotka się z Klientem, jak obszerny jest materiał dowodowy, a także ile odbędzie się terminów w Sądzie i ile pism należy sporządzić w sprawie. Na wysokość wynagrodzenia wpływa również to czy rozwód będzie za porozumieniem stron czy z orzekaniem o winie, a także to czy w wyroku rozwodowym znajdą się rozstrzygnięcia w przedmiocie władzy rodzicielskiej, alimentów i kontaktów z małoletnimi dziećmi. Koszty wynagrodzenia adwokata w sprawie rozwodowej to kwoty od 1.500,00 do 10.000,00 złotych. 

Nieustannie podkreślamy, że w każdej sprawie o rozwód powinno się skorzystać z pomocy fachowca. Adwokat oceni sytuację Klienta, dobierze odpowiednią taktykę procesową, podpowie jakie dokumenty i dowody należy zgromadzić do sprawy oraz podpowie jak prawidłowo skonstruować i złożyć pozew o rozwód. Koszt porady prawnej u adwokata lub radcy prawnego na terenie Bolesławca to koszt od 100,00 do 500,00 złotych. Koszt ten uzależniony jest od zakresu poruszanych zagadnień, a tym samym od czasu trwania takiej porady.

Sąd w wyroku rozwodowym orzeka o rozwiązaniu małżeństwa stron, a także – gdy małżonkowie posiadają małoletnie dzieci – o kwestiach związanych z tymi dziećmi, tj.  o władzy rodzicielskiej, kontaktach, miejscu zamieszkania i alimentach. W orzeczeniu takim może się również znaleźć rozstrzygnięcie o obowiązku alimentowania na rzecz byłego małżonka, a także o podziale majątku dorobkowego małżonków.

Umów się na wizytę już dziś!