Kancelaria Adwokacka Bolesławiec – ubezwłasnowolnienie

Czym jest ubezwłasnowolnienie i kiedy jest możliwe?

Dzisiaj zajmiemy się ubezwłasnowolnieniem, gdyż zauważalne jest w Kancelarii zainteresowanie tym tematem. W szczególności zgłaszają się członkowie rodzin osób starczych, co do których konieczne jest podjęcie jakichkolwiek kroków prawnych. Często osoby te mają dylematy natury moralnej, nie do końca wiedzą czy dobrze robią. Ubezwłasnowolnienie często kojarzone jest prze te osoby jako coś upokarzające; krzywdzącego. Porada prawna z adwokatem często uświadamia klientów, że ubezwłasnowolnienie może być kojarzone wyłącznie z troską o osobę im bliską i niekiedy jest to jedyne prawne rozwiązanie ich problemów.

Ubezwłasnowolnienie – Adwokat Bolesławiec tłumaczy.

W skrócie mówiąc ubezwłasnowolnienie jest pozbawieniem osoby fizycznej zdolności do czynności prawnych. Ustawodawca rozróżnia dwa rodzaje ubezwłasnowolnienia: ubezwłasnowolnienie całkowite art. 13 K.C. (Kodeksu Cywilnego) i ubezwłasnowolnienie częściowe art. 16 K.C. (Kodeksu Cywilnego). Ubezwłasnowolnienie całkowite jest możliwe względem osoby, która ukończyła lat 13 i wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomani nie jest ona w stanie kierować swoim postępowaniem. Ubezwłasnowolnienie częściowe jest możliwe względem osoby pełnoletniej z powodów wskazanych powyżej, ale jej stan nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego, lecz potrzebna jest pomoc do prowadzenia jej spraw. Dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie ustanawia się opiekuna, a dla częściowo – kuratelę.

Wniosek o ubezwłasnowolnienie.

Postępowanie o ubezwłasnowolnienie inicjuje wniosek złożony do sądu okręgowego, gdyż ubezwłasnowolnienie następuje w formie orzeczenia sądowego. Jak każde pismo do sądu, tak i wniosek o ubezwłasnowolnienie, powinien odpowiadać wymogom prawa. Co powinno zawierać pismo procesowe reguluje art. 126 K.P.C. (Kodeksu Postępowania Cywilnego). Przy konstruowaniu takiego wniosku warto zasięgnąć porady adwokata, który nie tylko pomoże sporządzić pismo, ale też zwróci szczególną uwagę na prawidłowe zawnioskowanie materiału dowodowego koniecznego w przeprowadzeniu przedmiotowego postępowania. Ma to istotne znaczenie z punktu widzenia art. 545 § 4 K.P.C. zgodnie z którym, kto zgłosił wniosek o ubezwłasnowolnienie w złej wierze lub lekkomyślnie, podlega karze grzywny.

Kto może złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie?

Zgodnie z art. 545 K.P.C. (Kodeksu Postępowania Cywilnego) uprawnionymi do złożenia wniosku są:

– małżonek osoby, której dotyczy wniosek;

– jej krewni w linii prostej oraz rodzeństwo;

– jej przedstawiciel ustawowy;

– prokurator.

Skutki ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego.

Kancelaria Adwokacka w Bolesławcu podaje różnice.

W przypadku osoby, która została ubezwłasnowolniona całkowicie, skutkuje to tym, że nie może ona samodzielnie dokonywać czynności prawnych. Nie dotyczy to drobnych, bieżących spraw życia codziennego (może zrobić zakupy lub skorzystać z drobnych usług). Co ważne dla opiekunów osób ubezwłasnowolnionych całkowicie, osoby takie nie mogą zaś sprzedać, darować czy w inny sposób rozporządzić składnikami swojego majątku, nabyć drogiej rzeczy, wziąć pożyczki czy kredytu lub wynająć mieszkania. Tylko opiekun w imieniu ubezwłasnowolnionego całkowicie może dokonać czynności, która odniesie ważny skutek prawny.

Co się zaś tyczy osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, to osoba taka może samodzielnie dokonać czynności związanych z umowami powszechnie zawieranymi w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego. Może podejmować wszelkie działania pod warunkiem, że nie mają one charakteru zobowiązującego, ani rozporządzającego Może ona również swobodnie rozporządzać tą częścią swojego majątku, które przedstawiciel ustawowy oddał jej do swobodnego użytku, np. samodzielnie decydować o swoim wynagrodzeniu. Czynności w istotnych sprawach życia osoby ubezwłasnowolnionej, dla ich ważności, wymagają ich zatwierdzenia przez kuratora. A zatem osoba ubezwłasnowolniona częściowo bez zgody kuratora nie może kupić, sprzedać czy darować mieszkania.

Jak wynika z powyższego, zarówno opiekun jak i kurator osoby ubezwłasnowolnionej działa w interesie ubezwłasnowolnionego i ma go chronić przed niekorzystanymi posunięciami, które bardzo często wynikają z lekkomyślności czy naiwności.

Osoba bliska może stracić dach nad głową; zadłuża się; trwoni majątek swojego całego życia? Są przesłanki do jej ubezwłasnowolnienia? Warto zastanowić się i podjąć odpowiednie kroki prawne. Pomoc w tym zakresie świadczy wiele Kancelarii w całej Polsce, w tym i nasza Kancelaria Adwokacka w Bolesławcu i w Jeleniej Górze.

Pozostałe wpisy