System Dozoru Elektronicznego – SDE

Kancelaria Adwokacka w Bolesławcu. Adwokat Bolesławiec do spraw karnych.

System Dozoru Elektronicznego – kiedy i dla kogo?

W naszym prawie karnym zasadą jest, że karę pozbawienia wolności odbywa się w zakładzie karnym. Ustawodawca ustanowił od tej zasady jednak wyjątek. Od kilku lat istnieje bowiem możliwość odbycia kary pozbawienia wolności poza zakładem, a w warunkach wolnościowych. Mówimy wówczas o odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, w skrócie SDE. Takie rozwiązanie daje możliwość na odbywanie kary przy jednoczesnym normalnym funkcjonowaniu. Nie opuszczamy wówczas rodziny, możemy uczyć się lub pracować, spotykać się ze znajomymi – krótko mówiąc: możemy prowadzić normalne życie osobiste.

Odbywanie kary w ramach SDE.

Adwokat Bolesławiec tłumaczy.

Jak w praktyce wygląda odbywanie kary w ramach SDE? Skazany wykonujący karę w ramach dozoru elektronicznego zobligowany jest do noszenia na ręce albo nodze specjalnej opaski, a dokładnie nadajnika radiowego. Opaska ta jest połączona z urządzeniem monitorującym, które jest zainstalowane w miejscu zamieszkania skazanego. Nie każdy skazany może wykonywać karę w SDE, aby było to możliwe musi On uzyskać zgodę Sądu.

Dozór elektroniczny – dla kogo?

Jeszcze do nie dawna o odbywanie kary w ramach dozoru elektronicznego mógł się ubiegać skazany, któremu sąd wymierzył karę pozbawienia wolności do roku. Ustawą z dnia 31.03.2020 roku podwyższono granicę – i o karę w systemie dozoru elektronicznego może ubiegać się skazany na karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą 1 roku i 6 miesięcy. Dotyczy to również skazanych wobec których orzeczono karę zastępczą pozbawienia wolności w miejsce kary grzywny bądź ograniczenia wolności. Jeżeli nawet sąd orzekł karę do 1 roku i 6 miesięcy, ale do skazania doszło w warunkach określonych w art. 64 § 2 K.K. (Kodeksu Karnego), czyli w tzw. multirecydywie, to taki skazany nie uzyska zgody sądu na SDE. Kolejna ważna kwestia – wyrok skazujący, który chcemy wykonywać w warunkach SDE, musi być prawomocny.

Przesłanki uzyskania zgodny na SDE.

Adwokat do spraw karnych Bolesławiec wyjaśnia, iż oprócz kary, która nie może przekraczać 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności skazany musi spełnić pozostałe kodeksowe przesłanki, aby uzyskać zgodę na odbywanie kary w ramach SDE.

Miejsce stałego pobytu a SDE.

Nasz skazany musi również posiadać miejsce stałego pobytu. Jeżeli w takim lokalu, gdzie skazany ma miejsce stałego pobytu i tam chce odbywać karę w ramach SDE, zamieszkują również inne osoby, to musi On również uzyskać na piśmie zgodę wszystkich pełnoletnich domowników. Takie oświadczenie stanowi załącznik do wniosku o wyrażenie zgody na odbycie kary w SDE.

Warunki techniczne przy SDE.

Kolejnym warunkiem jaki musi zostać spełniony, aby pozytywnie został rozpatrzony wniosek o SDE, jest tzw. warunek techniczny. Oznacza to, że w lokalu, gdzie skazany ma obywać karę w ramach SDE możliwe jest zamontowanie niezbędnych urządzeń, chodzi tu przede wszystkim o zasięg. W naszej Kancelarii Adwokackiej w Bolesławcu bardzo często spotykamy się z sytuacjami, gdy skazany spełnia wszystkie niezbędne przesłanki do uzyskania zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, ale w lokalu, w którym kara ta miałaby być odbywana jest słaby zasięg. A o tym, czy jest wystarczający zasięg do zainstalowania urządzenia do SDE decydują technicy, którzy przed rozpoznaniem wniosku o SDE przez Sąd, muszą udać się do miejsca zamieszkania skazanego i ocenić czy jest możliwość zainstalowania urządzenia. Niestety ograniczenie techniczne, może wpłynąć na decyzję sądu o wyrażeniu zgody na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego.

Ocena Sądu.

Kolejnym, ale i ostatnim warunkiem jakim musi spełnić skazany, aby mógł odbywać karę w ramach SDE jest uznanie przez Sąd, że odbywanie kary poza zakładem karnym jest wystarczające do osiągnięcia kary. Ostatni, ale najważniejszy. To Sąd decyduje, czy pomimo spełnienia powyższych przesłanek nasz skazany „zasługuje” na wykonywanie kary w ramach SDE. Postawa skazanego w procesie ma ogromne znaczenie, o czym nie raz przekonali się Nas Klienci.

Wniosek o dozór elektroniczny.

Adwokat Bolesławiec podpowiada.

Jeżeli skazany spełnia wszystkie kodeksowe przesłanki do odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego to musi wystąpić do sądu penitencjarnego z wnioskiem o wyrażenie na to zgody. Z wnioskiem taki może wystąpić również jego obrońca, prokurator, sądowy kurator zawodowy lub dyrektor zakładu karnego. Wniosek o SDE składamy na piśmie. Wniosek taki musi zawierać uzasadnienie, a więc wykazanie, że się spełniło wszystkie wymagane przesłanki. Jako adwokat w Bolesławcu bardzo często pomagam konstruować sam wniosek o SDE lub reprezentuje Klienta w całym postępowaniu. Dlaczego w sprawie o SDE korzystamy z usług Kancelarii Adwokackiej w Bolesławcu lub każdej innej w Polsce? Bo wniosek o SDE, aby mógł odnieść skutek, nie może być obarczony brakami. Oczywiście, ktoś powie, ale braki pisma można uzupełnić. Tak można, ale największą role w tym wszystkim odgrywa czas. Na rozpoznanie wniosku o SDE lepiej oczekiwać w domu niż w zakładzie karnym. A na rozpoznanie wniosku o SDE sąd penitencjarny ma 30 dni i czyni to na posiedzeniu. Sąd orzeka w sprawie postanowieniem, na które przysługuje zażalenie.

Pozostałe wpisy