Kancelaria Adwokacka w Bolesławcu – gdy pojawia się myśl – chcę rozwodu! Jak napisać pozew o rozwód?

Pozew o rozwód.

Adwokat Bolesławiec do spraw rodzinnych.

Rozwód jest jednym ze sposobów rozwiązania małżeństwa. Powaga sprawy wymaga, aby decyzja o rozwodzie była decyzją przemyślaną i ostateczną. Jeżeli sprawa rozwodowa jest w tle zawsze warto skonsultować to z adwokatem, który specjalizuje się w prawie rodzinnym i opiekuńczym. Prawnik oceni Twoją sytuację i dobierze odpowiednie metody działania. Sprawa rozwodowa Twojej sąsiadki czy kolegi z pracy może się wydawać, że jest identyczna do Twojej. A jak powiadają „diabeł tkwi w szczegółach”. To, że oni dostali rozwód, nie oznacza, że i Ty go dostaniesz. Każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Nie ma dwóch takich samych spraw.

Jak napisać pozew o rozwód? Adwokat z Bolesławca radzi.

Postępowanie rozwodowe inicjuje złożone w sądzie pismo procesowe – pozew o rozwód. Pozew, jak każde pismo kierowane do sądu, zgodnie z art. 126 K.P.C. (Kodeksu Postepowania Cywilnego) powinno zawierać: – oznaczenie sądu, do którego jest skierowane; – imiona i nazwiska, miejsca zamieszkania stron, ich przedstawicieli ustawowych lub dane pełnomocnika; – numer PESEL; – oznaczenie rodzaju pisma; – w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia strony to winno zawierać wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów; – podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika; – wymienione załączniki. W piśmie podajemy również numer telefonu i e-mail (jeżeli posiadamy). Oprócz tego – zgodnie z art. 187 K.P.C. – w pozwie o rozwód należy zawrzeć m.in. żądanie pozwu, czyli wniosek o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód bez orzekania o winie albo z orzekaniem o winie. Żądania w pozwie będą zależne od tego na jaki rozwód się zdecydujemy i co orzeczenie kończące sprawę ma regulować. Warto te kwestie przedyskutować z prawnikiem. A w praktyce wyróżniamy: rozwód bez orzekania o winie; rozwód z orzekaniem o winie; rozwód z małoletnimi dziećmi; rozwód bez małoletnich dzieci; rozwód wraz z podziałem majątku; rozwód bez podziału majątku.

Jakie są potrzebne dokumenty do rozwodu?

Bez odpisu aktu małżeństwa oraz odpisów aktów urodzenia dzieci ani rusz. Są to obligatoryjne dokumenty w sprawie i należy je przedłożyć sądowi w oryginałach. W zależności od sytuacji klienta do pozwu o rozwód przydatne mogą się okazać takie dokumenty jak: zaświadczenie o zarobkach, rachunki, faktury, dokumentacja medyczna (w tym obdukcje), nagrania, raporty detektywistyczne, fotografie.

Braki formalne pozwu o rozwód.

Jeżeli Twój pozew będzie dotknięty brakami formalnymi, nie masz się czym martwić, sąd wezwie Cię do jego poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia pozwu – w terminie tygodniowym pod rygorem jego zwrotu. Jeżeli jednak zależy Ci na czasie i chciałbyś jak najszybciej dostać rozwód powinieneś na etapie konstruowania pozwu skorzystać z pomocy adwokata, który dopilnuje, aby pozew spełniał wymogi formalne pisma i była możliwość nadania mu prawidłowego biegu.

Gdzie składamy pozew o rozwód?

Pozew rozwodowy – zgodnie z art. 41 K.P.C. wnosimy do sądu okręgowego właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania małżonków, jeżeli chociażby jeden z małżonków nadal zamieszkuje w okręgu danego sądu lub ma tam miejsce zwykłego pobytu. Co, gdy każdy z małżonków mieszka w okręgu innego sądu? Sądem właściwym do prowadzenia Waszej sprawy rozwodowej będzie sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej. A gdy nie ma możliwości ustalenia miejsca zamieszkania pozwanego? – właściwym będzie sąd miejsca zamieszkania powoda. Pozew wraz z jego odpisem dla strony przeciwnej możemy złożyć w siedzibie sądu lub nadać przesyłką poleconą za pośrednictwem poczty.

Ile kosztuje rozwód?

Od pozwu o rozwód sąd pobiera opłatę. Jest to stała opłata w wysokości 600,00 złotych i nie ma tu znaczenia czy wnosisz o rozwód bez orzekania o winie czy z badaniem tej winy. Do uiszczenia opłaty zobowiązana jest strona wnosząca pozew o rozwód, a brak uiszczenia opłaty stanowi brak formalny pisma, co skutkuje niemożnością nadania mu dalszego biegu. Opłata ta może być uiszczona przelewem na rachunek bankowy sądu lub w formie znaczka sądowego. Opłaty można dokonać również za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Jeżeli zdecydujemy się na tradycyjną formę, to znaki sądowe można nabyć w każdym sądzie. Taki znak sądowy należy nakleić na pozew. Jeżeli opłatę uiszczamy za pośrednictwem przelewu na rachunek sądu, to potwierdzenie przelewu należy załączyć do pozwu jako jego załącznik.

W tym miejscu warto wspomnieć, że sąd zwróci powodowi połowę uiszczonej opłaty od pozwu, jeżeli małżonkowie złożą zgodne wnioski o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie, których nie cofną aż do uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

Czy sąd może zwolnić mnie z opłaty sądowej od pozwu?

Oczywiście, strona wnosząca pozew o rozwód może ubiegać się o zwolnienie jej od kosztów sadowym, w tym opłaty od pozwu. Wówczas do pozwu o rozwód należy dołączyć oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Formularz taki znajdziemy na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości lub w każdym sądzie. W tym miejscu warto wspomnieć, że oprócz ubiegania się o zwolnienie z opłaty sądowej, możesz również ubiegać się o przyznanie adwokata z urzędu.

Ile trwa rozwód w sądzie?

Bardzo często na spotkaniach w Kancelarii pada pytanie: ile to będzie trwało. Na to pytanie nie da się odpowiedzieć, bo to zależy od wielu czynników. Postępowanie rozwodowe może trwać od kilku tygodni do kilku lat. Długość postepowania zależne jest przede wszystkim od stanowisk procesowych stron, a przede wszystkim od tego czy rozwód jest z orzeczeniem o winie czy bez, czy małżonkowie są zgodni w sprawach dzieci takich jak: władza rodzicielska, alimenty, kontakty z dzieckiem itd. Czym bardziej zgodne stanowiska, tym większe szanse na szybki rozwód. Warto zatem wypracować te stanowiska.

Czy mogę dostać rozwód na pierwszej rozprawie?

Oczywiście, że tak. Aby to osiągnąć istotne jest wypracowanie wspólnego albo bardzo zbliżonego stanowiska.  W tym celu pomóc może mediacja. Więcej o mediacji dowiesz się na naszym blogu lub w zakładce MEDIACJE na Naszej stronie internetowej.

Pozostałe wpisy